11-05-2015 Agenda Ledenvergadering, 26 mei, 20.00 uur

Agenda ledenvergadering DIO Groningen (16 jaar en ouder)

1. Opening door de voorzitter
2. Berichten van verhindering
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Verslag senioren en jeugdafdeling
6. Verslag Bestuur over de besprekingen met gemeente en OCSW
7. Verslag externe accountant
8. Vaststelling begroting
9. Vaststelling contributie
PAUZE
10. Bestuursverkiezing
11. Aftredend bestuurslid A. van Wijk niet herkiesbaar
12. Het bestuur stelt R. Bakker voor als nieuw bestuurslid
Tegenkandidaten kunnen een wek voor de vergadering met 5 leden de kandidatuur bij de secretaris voorleggen
13. Rondvraag en sluiting (uiterlijk 21.30 uur)

Geef een antwoord